2

 

Jе мyргyyрге керектy бичиктерле  алтай тилле мyргyп турган церкпелер сyре ле тузалангандар. Oйлoр oдyп, бу бичиктер алтай тилде, орус  церкпеде церковно-славян тил чилеп,  церкпениh тили болуп калган. Бyгyн олор  jаhыс  ла мyргyyрге керектy бичиктер эмес, jе  тил ле культураныh кереестери, бу чийилтелерде oйдиh тыныжы, олор ажыра бис алтай тил ол oйдoh ала канайда чыйрап , oскoрип келгенин,  филологтор кандый jаан иш эткенин кoрoдибис.

Кудайга мyргyyрге керектy бичиктер jаhыс Кудайла куучындажар эп арга эмес, jе культура ла чийилтелердиh кереези, тилдиh чыйрадуузыныh тирy керечилери. Бу чийилтелер ажыра бис олорды чийген улусты кoрoдибис, олордыh эткен jаан ишти, ойто ло ойто алтай тилдиh грамматиказыла таныжып, оныh башказын, oскo тилдердеh  аhызын  шиhдейдибис.

Он jылдыh туркунына алтайлар латин алфавитлеjаhайлып (1928-1938),  тузалангандар, Туулу Алтайда ол артпаган. 1938 jылда Туулу Алтай ойто миссионер чийилтеге кoчкoн. Алдындагы миссионер алфавитке кoрo  jаhы  алфавиттеh алтай тилдиh аhылу 2 буквазы jоголып калган, бу к̃ (к̃ар) ла  г̃ (аг̃аш).

Популярные новости

21.01.2019
«Алтайская Миссия» является основным периодическим изданием Барнаульской епархии и пользуется заслуженным уважением у читателей
28184
10.01.2019
Издание выпускается сотрудниками Свято-Георгиевской церкви г. Новоалтайска. Электронную версию в формате PDF можно увидеть, кликнув на картинку
15147